Czego szukasz? FILTRY
Subcategories

Sklep internetowy www.sklep.elfa-pharm.pl jest prowadzony przez Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Skawinie (32-050) przy ul. Krakowska 87A wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000390960, NIP 676-24-44-537, REGON 121591065, e mail: sklep@elfa-pharm.pl

 • Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • 1.1.
  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • 1.2.
  Spółka - Elfa Pharm Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w z siedzibą w Skawinie przy ul. Krakowska 87A, 32-050 Skawina wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000390960 NIP 676-24-44-537, REGON 121591065 o kapitale zakładowym w wysokości: suma komandytowa 300.000 PLN, wkład wniesiony 180.000 PLN.
 • 1.3.
  Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.elfa-pharm.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 • 1.4.
  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego.
 • 1.5.
  Towar – produkty lub usługi dostępne w Sklepie Internetowym.
 • 1.6.
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • 1.7.
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego.
 • 1.8.
  Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.sklep.elfa-pharm.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia.
 • 1.9.
  Rejestracja - oznacza jednorazową czynność nowego Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie Internetowym www.elfa-pharm.pl.
 • 1.10.
  Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.elfa-pharm.pl, dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów.
 • 1.11.
  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • 1.12.
  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • 1.13.
  Newsletter – biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego www.sklep.elfa-pharm.pl zawierający w szczególności informacje o aktualnej ofercie i promocjach.
 • 1.14.
  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
 • 1.15.
  Umowa zawarta na odległość – umowa określona w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta tj. umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • 1.16.
  Trwały nośnik – materiał lub narzędzie określone w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta tj. umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za przekazanie informacji na trwałym nośniku należy rozumieć przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 • 1.17.
  Konsument – klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 • 1.1.
  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.elfa-pharm.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz realizuje wymagane przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem
 • 2.1.
  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • 2.1.1.
  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego
 • 2.1.2.
  warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego
 • 2.1.3.
  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego
 • 2.1.4.
  obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem określone w ustawie o prawach konsumenta
 • 2.3.
  Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • 2.4.
  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • 2.5.
  Informacja o cenach podawana w Sklepie Internetowym www.sklep.elfa-pharm.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego dokonanie zamówienia wraz z ewentualnymi rabatami.
 • 2.6.
  Podstawowym środkiem komunikacji z Klientem, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo Elfa Pharm Polska może komunikować się z Użytkownikami telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Klienta lub Sklepu Internetowego związanych z korzystaniem ze Sklepu, zamówieniami można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej za adres e-mail: sklep@elfa-pharm.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez Elfa Pharm Polska bez zbędnej zwłoki również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Klienta.
 • 2.7.
  Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 • 2.8.
  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.03.2015 r.
 • 3.1.
  Przeglądanie produktów dostępnych w Sklepie Internetowym jest możliwe bez uprzedniego logowania się.
 • 3.2.
  Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Cennika.
 • 3.3.
  Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.sklep.elfa-pharm.pl.
 • 3.4.
  W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.sklep.sklep.elfa-pharm.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko bądź – w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - firmę, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
 • 3.5.
  Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość od Elfa Pharm Polska zawierającą login i hasło do logowania na stronę Sklepu Internetowego.
 • 3.6.
  Klient ma obowiązek ochrony hasła i loginu przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Klient może zmienić swoje hasło w panelu Klienta dostępnym po zalogowaniu.
 • 3.7.
  Jeżeli Klient nie pamięta Hasła, może je odzyskać poprzez funkcjonalność przypominania hasła dostępną w Panelu Klienta.
 • 3.8.
  Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.
 • 3.9.
  Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 • 3.10.
  Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy www.sklep.elfa-pharm.pl.
 • 3.11.
  Złożenie zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 • 3.12.
  Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności i zapłaty względem Sklepu Internetowego www.sklep.elfa-pharm.pl w przypadku kiedy do zawarcia Umowy Sprzedaży dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.
 • 3.13.
  W celu usunięcia Klienta z bazy danych Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres sklep@elfa-pharm.pl
 • 3.14.
  Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, również w sytuacji gdy Klient odstąpi od zawartej Umowy Sprzedaży w okolicznościach nie określonych Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
 • 3.15.
  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k.
 • 3.16.
  Przyznawane kody rabatowe nie łączą się. W jednym zamówieniu można użyć tylko jednego kodu rabatowego.
 • 4.1.
  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej www.sklep.elfa-pharm.pl, zalogować się, dodać wybrane produkty do Koszyka, wybrać opcję dostawy oraz płatności i potwierdzić zamówienie.
 • 4.2.
  Zamówień można również dokonywać bez rejestracji.
 • 4.3.
  Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru nie będzie możliwe dodanie produktu do koszyka.
 • 4.4.
  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • 4.5.
  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych wraz z adresem do wysyłki, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 • 4.6.
  Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
 • 4.6.1.
  zamówionego Towaru,
 • 4.6.2.
  jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
 • 4.6.3.
  wybranego sposobu dostawy,
 • 4.6.4.
  kosztów dostawy,
 • 4.6.5.
  wybranej metody płatności,
 • 4.6.6.
  wybranego adresu dostawy
 • 4.7.
  Wysłanie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem ze Spółką Elfa Pharm Polska Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • 4.8.
  Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta na podany adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wraz z podsumowaniem, o którym mowa w pkt. 5 § 4 Regulaminu.
 • 4.9.
  W przypadku braku płatności za złożone Zamówienie w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji.
 • 4.10.
  W uzasadnionych przypadkach i w sytuacji, gdy będzie to możliwe, Sklep Internetowy może anulować lub zmienić Zamówienie na wniosek Klienta do czasu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku Klient może skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub przy użyciu innych form kontaktów udostępnionych na stronie Sklepu. Klient może śledzić status Zamówienia w Sklepie po zalogowaniu się do Panelu Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 • 4.11.
  Klient o każdorazowej zmianie statusu Zamówienia zostaje powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przy rejestracji w sklepie.
 • 4.12.
  Klient Sklepu Internetowego www.sklep.elfa-pharm.pl może skorzystać z kodu rabatowego lub bonu rabatowego otrzymanego od Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k. upoważniającego do obniżenia ceny Zamówienia. Kody rabatowe i bony rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Przyznany rabat nie może być łączony z innymi rabatami lub innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 • 5.1.
  Ceny Towarów w Sklepie Internetowym www.sklep.elfa-pharm.pl podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.
 • 5.2.
  W Sklepie Internetowym www.sklep.elfa-pharm.pl dostępne są trzy formy płatności:
 • 5.2.1.
  płatność przelewem bankowym
 • 5.2.2.
  płatność za pośrednictwem serwisu PayPal
 • 5.2.3.
  płatność za pośrednictwem serwisu PayU (tylko wpłaty w PLN)
 • 5.2.4.
  płatność przy odbiorze (tylko na terenie Polski)
 • 5.2.5.
  Kontami właściwymi do dokonywania wpłat przelewem są konta w Banku Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne BOŚ S.A. w Krakowie, którego właścicielem jest Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k. SWIFT : EBOSPLPW106

  wpłaty w PLN 53 1540 1115 2111 9149 6113 0004
  wpłaty w EUR 80 1540 1115 2111 9149 6113 0003
 • 6.1.
  Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w dni robocze w zależności od wybranej formy płatności
 • 6.1.1.
  płatność przelewem bankowym - w kolejny dzień roboczy po zaksięgowaniu przelewu na koncie wymienionym w § 5 pkt. 3 niniejszego Regulaminu
 • 6.1.2.
  płatność za pośrednictwem serwisu PayPal - w kolejny dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym PayPal Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k.
 • 6.1.3.
  płatność za pośrednictwem serwisu PayU- w kolejny dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym PayU Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k.
 • 6.1.4.
  płatność przy odbiorze (tylko na terenie Polski) - w kolejny dzień roboczy po złożeniu Zamówienia przez Klienta
 • 6.2.
  Do każdego zamówienia Sklep Internetowy wystawia paragon, a na wyraźne życzenie Klienta Sklep wystawia dodatkowo fakturę VAT. Faktury wystawiane są wyłącznie w języku polskim.
 • 6.3.
  Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.
 • 7.1.
  Zamówienia realizowane są na obszarze Polski, Unii Europejskiej i całego świata za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A oraz firmy InPost Paczkomaty.
 • 7.2.
  Sklep uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy paczka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu paczki przez Pocztę Polską lub Kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
 • 7.3.
  Sklep Interneto0wy www.sklep.elfa-pharm.pl zobowiązuje się do opakowania Towaru w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • 7.4.
  Sklep Internetowy www.sklep.elfa-pharm.pl nie odpowiada za uszkodzenia przesyłki wynikające z winy przewoźnika Poczta Polska S.A. i InPost Paczkomaty.
 • 7.5.
  Sklep internetowy www.sklep.elfa-pharm.pl umożliwia wybór opcji odbioru osobistego zamówionych produktów po wcześniejszym prawidłowym złożeniu zamówienia i wybraniu opcji płatności przelewem, za pośrednictwem PayPal lub PayU.
 • 7.6.
  Terminy dostaw i warunki odbioru osobistego dostępne są na stronie sklepu www.sklep.elfa-pharm.pl w zakładce Dostawa.
 • 8.1.
  Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przesłane pisemnie drogą pocztową na adres: Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krakowska 87A, 32-050 Skawina lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu Internetowego sklep@elfa-pharm.pl z informacją w tytule e-maila zawierającą numer Zamówienia oraz zwrot: „Odstąpienie od Umowy”.
 • 8.2.
  Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k. prześle na trwałym nośniku Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 • 8.3.
  Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany w §8 pkt.1 niniejszego regulaminu.
 • 8.4.
  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.
 • 8.5.
  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot Towaru przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • 8.6.
  Zakupiony towar należy zwrócić na adres Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krakowska 87A, 32-050 Skawina.
 • 8.7.
  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • 8.8.
  Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 • 8.9.
  Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowiący załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta znajduje się w podsumowaniu niniejszego Regulaminu.
 • 9.1.
  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krakowska 87A, 32-050 Skawina Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 • 9.2.
  Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 • 9.3.
  Spółka jako sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi Towar bez wad.
 • 9.4.
  Spółka jako sprzedawca jest odpowiedzialna względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • 9.5.
  Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:
 • 9.5.1.
  nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 • 9.5.2.
  nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
 • 9.5.3.
  nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
 • 9.5.4.
  została kupującemu wydana w stanie niezupełnym
 • 9.6.
  Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 • 9.7.
  Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 • 9.8.
  Spółka jako sprzedawca jest odpowiedzialna względem kupującego, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa spółka jako sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 • 9.9.
  Spółka jako sprzedawca jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • 9.10.
  Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
 • 9.10.1.
  skierowanie spraw do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Sądów dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl
 • 9.10.2.
  skierowanie sprawy do mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl
 • 9.11.
  Postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią wyrażenia przez spółkę zgody na rozpatrywanie sporów dotyczących reklamacji w oparciu o procedury określone w § 9 ust. 10 niniejszego regulaminu. Spółka w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku będzie podejmować decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na jego rozpatrzenie w oparciu o procedury określone w § 9 ust. 10 niniejszego regulaminu z jej udziałem.
 • 10.1.
  Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiednim miejscu na stronie internetowej www.sklep.elfa-pharm.pl. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail Newsletter, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k w imieniu swoim lub osób trzecich.
 • 10.2.
  Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera i innych informacji handlowych, zaznaczając na stronie Sklepu Internetowego stosowne pole.
 • 11.1.
  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 11.2.
  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k.
 • 11.3.
  Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.sklep.elfa-pharm.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 • 11.4.
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 1.
  Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87A, której dokumenty rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000390960, NIP: 676-24-44-537, REGON 121591065, właściciela Sklepu Internetowego www.sklep.elfa-pharm.pl
 • 2.
  Warunkiem skorzystania z Programu Lojalnościowego jest prawidłowe złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Towaru przez zarejestrowanego Klienta w Sklepie Internetowym Elfa Pharm Polska www.sklep.elfa-pharm.pl
 • 3.
  Program Lojalnościowy dotyczy produktów, które znajdują się w ofercie Sklepu Internetowego Elfa Pharm Polska www.sklep.elfa-pharm.pl
 • 4.
  W ramach Programu Lojalnościowego Klientom dokonującym zakupu w Sklepie Internetowym Elfa Pharm Polskawww.sklep.elfa-pharm.pl przyznawane sa punkty lojalnościowe za zakup produktów w wysokości 1 punkt lojalnościowy za każde wydane 20 gr.
 • 5.
  Punkty lojalnościowe mogą być wymienione w Panelu Klienta na kody rabatowe uprawniające do dokonania zamówienia z wykorzystaniem zniżki.
 • 6.
  1 punkt lojalnościowy umożliwia wygenerowanie kodu rabatowego o wartości 1 gr.
 • 7.
  Minimalna kwota zamówienia przy którym możliwe jest wykorzystanie kodu rabatowego wygenerowanego na podstawie zebranych punktów lojalnościowych wynosi 25 zł.
 • 8.
  W przypadku skorzystania przez Klienta, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na podstawie ustawy o prawach konsumenta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, punkty lojalnościowe zostaną anulowane.
 • 9.
  Wygenerowane kody rabatowe na podstawie zebranych punktów ważne są przez rok.
 • 10.
  Uzyskanie kolejnych punktów nie przedłuża ważności kodów rabatowych wygenerowanych wcześniej.
 • 11.
  Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k. Zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie.
 • 12.
  Zawieszenie lub zakończenie Programu Lojalnościowego nie ma wpływu na możliwość wykorzystania punktów lojalnościowych już zebranych na koncie Klienta na warunkach określonych w pkt.9.
ELFA PHARM POLSKA SP. Z O.O. SP. K. i pliki Cookies

Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookies. W celu zaakceptowania cookies należy kliknąć na Akceptuj i Kontynuuj. Mogą Państwo również zapoznać się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności oraz polityką dotyczącą plików cookies. Polityka prywatności oraz Polityka cookies. Polityka prywatności